Prawo a fotografia - o konkursach fotograficznych

Autor: Michal Grzegorczyk

29 Październik 2011
Artykuł na: 6-9 minut
W tym odcinku cyklu "Prawo a fotografia" specjaliści z serwisu TwojePorady.pl opisują, jak powinna wyglądać organizacja konkursu fotograficznego. Zapraszamy do lektury.

Jak zorganizować konkurs fotograficzny?

Odpowiada serwis www.TwojePorady.pl: W świetle przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93, ze zm. - dalej jako: "k.c.") konkurs fotograficzny jest przyrzeczeniem publicznym uregulowanym w art. 919 k.c. - 921 k.c., którego cechą charakterystyczną jest rywalizacja uczestników. W przypadku konkursu fotograficznego nie chodzi bowiem o samo wykonanie zadania, ale o jak najlepsze jego wykonanie. A zatem nagroda nie przypada każdemu, kto wykonał fotografię, lecz tylko temu (lub tym), kto w ocenie przyrzekającego wykonał ją najlepiej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przyrzeczenie nagrody w przypadku konkursu fotograficznego musi zostać połączone z oznaczeniem terminu, w którym można się ubiegać o nagrodę. Warto wskazać, że w sytuacji, gdy odpowiada to woli przyrzekającego, do konkursu mogą zostać zgłoszone także fotografie powstałe przed ogłoszeniem przyrzeczenia nagrody konkursowej.

Następnie należy określić, kto jest organizatorem i przyrzekającym nagrodę, ponieważ nie zawsze jest to jeden i ten sam podmiot. Wówczas z treści przyrzeczenia publicznego powinno wyraźnie wynikać, że zobowiązanym do wydania nagrody jest ten, kto ją przyrzeka, a nie ten, kto zajmuje się organizacją konkursu fotograficznego. W przeciwnym razie uczestnik ma prawo zakładać, że osoba podająca się za organizatora jest również podmiotem składającym przyrzeczenie publiczne odpowiedzialnym za wydanie mu nagrody.

Jeżeli natomiast chodzi o warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym, to przyrzekający nagrodę ma swobodę w podjęciu decyzji, czy chce aby konkurs był kierowany do ogółu, czy też do określonej grupy osób. Przy czym należy pamiętać, że uczestnikiem konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy np.: osoby prawne. Ogłaszając konkurs fotograficzny można również zastrzec, że pewne osoby nie są nim objęte, czyli nie mogą ubiegać się o nagrody. Przykładowo, z udziału w konkursach wyklucza się przeważnie pracowników i przedstawicieli organizatora oraz członków ich najbliższej rodziny.

Przyrzekający nagrodę w konkursie fotograficznym powinien również określić sposób wyboru zwycięscy lub zwycięzców rywalizacji. Zazwyczaj powołuje się w tym celu komisję konkursową. Zasadą jest, że w przypadku gdy kilka osób wykona zadanie konkursowe równie dobrze, każdej z nich przysługuje nagroda, chyba że z regulaminu konkursu wynika, że nagroda jest tylko jedna. Wówczas, na podstawie art. 920 k.c., nagrodę zdobywa ten uczestnik, który jako pierwszy najlepiej wykonał zadanie konkursowe.

Organizując konkurs fotograficzny należy także pamiętać o określeniu rodzaju, wysokości i liczby nagród. Nagroda może być jedna, może być ich kilka i mogą być stopniowalne. Może być ona przyznana zarówno jednemu uczestnikowi jak i kliku jednocześnie. Nagroda może mieć postać pieniężną, rzeczową, a także tzw. znaków legitymacyjnych np.: kuponów premiowych.

Przy określaniu zasad konkursu nie można również zapomnieć o postanowieniach dotyczących procedury reklamacyjnej, a mianowicie sposobu składania reklamacji, terminu jej rozpatrzenia i trybu powiadomienia o wynikach postępowania.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem konkursu fotograficznego są fotografie stanowiące utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t., ze zm. - dalej jako: "pr. aut."), warto podkreślić, że przyrzekający nagrodę nabywa prawa do dalszej eksploatacji nagrodzonego dzieła tylko wówczas, gdy wyraźnie to zastrzegł w przyrzeczeniu (art. 921 § 3 k.c.), co powinno się również znaleźć w postanowieniach regulaminu konkursu. W związku z tym, że w takim przypadku nie jest do końca jasne, czy mamy tu do czynienia z zasadą specyfikacji pól eksploatacji (art. 41 ust. 2 pr. aut.) w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka prawnego rekomenduje się zamieszczenie tego rodzaju postanowień w regulaminie konkursu fotograficznego. Należy także zauważyć, że postanowienia art. 921 § 3 k.c. dotyczą wyłącznie przejścia praw autorskich do nagrodzonych fotografii. Na jego podstawie nie jest więc możliwe nabycie praw autorskich do innych fotografii zgłoszonych w konkursie. W takim przypadku konieczne jest zatem sporządzenie pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Ponadto zasady konkursu fotograficznego powinny zawierać postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności wskazanie administratora tych danych, celu dla jakiego są one przetwarzane, podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych oraz zakresu uprawnienia informacyjnego uczestnika konkursu w odniesieniu do udostępnionych przez niego danych osobowych.

Na zakończenie należy podkreślić, że w przypadku konkursu fotograficznego zmiany jego zasad mogą dotyczyć wyłącznie kwestii drugorzędnych, nieistotnych z punktu widzenia całości przyrzeczenia publicznego, np.: zmiany adresu, na który należy przesłać prace konkursowe. Nie są natomiast dopuszczalne zmiany, które istotnie wpływają na kształt konkursu albo pogarszają warunki uczestnictwa w nim, takie jak np.: skrócenie czasu trwania konkursu, zmniejszenie liczby nagród, obniżenie ich wartości czy istotne zmodyfikowanie zadania konkursowego.

Skopiuj link
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Nadal myślisz, że najlepszym pomysłem na walentynkowe zdjęcie jest serce narysowane na zaparowanej szybie? Zobaczcie, co na ten temat ma do powiedzenia sztuczna inteligencja.
3
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Filmowo-fotograficzny świat nie mógłby istnieć bez światła. W tym artykule fotograf Piotr Werner na przykładzie lamp GlareOne 300 BiColor D pokazuje trzy filmowe ustawienia...
10
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Wybór nośnika pamięci zależy nie tylko od tego, jaki typ kart akceptuje nasz aparat, kamera lub dron, ale także, a może przede wszystkim, od rodzaju materiałów, jakie za pomocą tych urządzeń...
19
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (8)