"Rzeczywistość nierzeczywista" - konkurs fotografii modyfikowanej cyfrowo

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Wizualnej Pauza wraz z firmą Wacom ogłosiły konkurs fotografii modyfikowanej. Temat brzmi "Rzeczywistość nierzeczywista". Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Cykle od 6 do 18 fotografii przetworzonych cyfrowo można zgłaszać do 28 lutego 2009. Nagrodą główną jest wysokiej klasy sprzęt i wystawa w krakowskiej Pauzie.

Autor: ms

16 Styczeń 2009
Artykuł na: 9-16 minut

Konkurs "Rzeczywistość nierzeczywista" skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii modyfikowanej, którzy ukończyli 18 lat. Wystarczy przygotować oryginalną, pomysłową pracę, na bazie cyfrowego retuszu zdjęcia i zarejestrować ją na stronie organizatorów - www.wacomy.pl/konkurs. Fotografie wyjściowe mogą być realizowane cyfrowo i analogowo. Organizatorzy dopuszczają zdjęcia wykonane aparatami kompaktowymi i telefonami komórkowymi. Kluczową sprawą jest proces późniejszego przetworzenia. Nie ma ograniczeń w stopniu modyfikacji. Do konkursu można zgłaszać m.in. montaże, fotografie z dodanymi i usuniętymi elementami, prace powstałe w drodze wielokrotnej ekspozycji. Jury będzię oceniać nowatorstwo spojrzenia, dopasowanie techniki obróbki, konsekwencję oraz interpretację tematu.

W gronie Jury zasiądą: Andrzej Dragan, Tomasza Opasiński i Robin Preston.

Nagrodą główną w konkursie jest wystawa w krakowskiej Pauzie, profesjonalny tablet graficzny firmy Wacom oraz indywidualne konsultacje z Piotrem Janowczykiem. Zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody otrzymaja wysokiej klasy sprzęt.

Zdjęcia można zgłaszać do 28 lutego 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie organizatorów.

REGULAMIN:

Organizatorem Konkursu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza, Sponsorem - Wacom/ Veracomp S.A..

1) Uczestnicy: Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe dla wszystkich z pominięciem tych, którzy bezpośrednio zaangażowani są w organizację oraz ocenę Konkursu. W Konkursie mogą uczestniczyć zarówno amatorzy, jak i zawodowi fotograficy. Konkurs przeznaczony jest dla Autorów w wieku lat 18 i więcej. Wykluczeni z udziału w konkursie są Organizatorzy i członkowie ich rodzin.

2) Data końcowa oraz metoda zgłoszeń: Data końcowa nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2009 roku. Podstawą akceptacji zgłoszeń będzie data zalogowania na stronie www.wacomy.pl/konkurs. Zgłoszenia online zatrzymane zostaną o północy czasu polskiego w dniu 28 lutego 2009 roku. Konkurs w swej pierwszej edycji obejmuje cały obszar Polski.

3) Nagrody oraz kategorie: 1 Nagroda: wystawa fotografii wraz z oprawą graficzną (ulotki, plakaty, informacja medialna), tablet WACOM Cintiq 12WX, konsultacje "oko w oko" z Piotrem Janowczykiem; 2 Nagroda: tablet WACOM Intuos3 A5 Wide SE; 3 Nagroda: Intuos3 A5 Wide. Zakłada się dopuszczalność 3 Wyróżnień, w zależności od decyzji Jury. Za zapewnienie nagród odpowiadają Sponsorzy Konkursu. Nagrody honorują jedynie zwycięstwo w konkursie z dziedziny kultury i sztuki bez przeniesienia na Organizatorów majątkowych praw autorskich. Nagrody wypłacone w konkursie z dziedziny kultury i sztuki za najlepsze prace konkursowe są zwolnione z opodatkowania, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych. Nagrody przekraczające powyższą kwotę opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody, który pokrywa Organizator Konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT). Obowiązek opłacenia stosownych podatków spoczywa na Organizatorach, o ile Zwycięzca Nagrody nie jest osoba posiadająca status artysty, twórcy.

4) Sprzęt: Do Konkursu zgłaszane mogą być prace zrealizowane zarówno metodą analogową, jak i cyfrową. Prace zrealizowane aparatami kompaktowymi oraz za pomocą telefonów komórkowych również mogą być zgłaszane.

5) Cyfrowe przetwarzanie obrazu: Zakwalifikowane do Konkursu będą fotografie powstałe przy użyciu aparatu cyfrowego, analogowego oraz aparatu komórkowego. Kluczowy jest proces cyfrowego przetwarzania obrazu, włącznie z usuwaniem/ dodawaniem elementów kompozycji. Dopuszczalny jest montaż z więcej niż jednego obrazu wyjściowego. Dopuszczalne są fotografie powstałe przy użyciu wielokrotnej ekspozycji. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie materiału wyjściowego przed przekazaniem nagrody. Uczestnicy odpowiadają za legalne pochodzenie elementów obrazu oraz oprogramowania użytego w procesie tworzenia prac.

6) Zgłoszenia: Zgłoszenia dokonuje się poprzez stronę internetową www.wacomy.pl/konkurs poprzez stosowną zakładkę (DODAJ ZDJĘCIA). Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie musi liczyć od 6 do 18 fotografii tworzących cykl, z czego Uczestnik musi wybrać 3, które poddane zostaną ocenie Jury. Uczestnicy nie mogą zgłosić się do Konkursu wielokrotnie.

7) Opłaty zgłoszeniowe: Zgłoszenie do Konkursu nie jest obciążone żadną opłatą.

8) Parametry zgłoszenia: maksymalny rozmiar zdjęcia to 1000 x 1000 pikseli, format .jpg. Wymagane jest jednak posiadanie materiałów wyjściowych w jakości pozwalającej na ewentualne powiększenie obrazu do formatu B1 na potrzeby wystawy laureackiej.

9) Kwalifikujące się fotografie: Warunkiem kwalifikacji pracy do Konkursu jest zastosowanie cyfrowych metod obróbki obrazu. Dopuszczalny jest dowolny stopień cyfrowej modyfikacji. W ramach Konkursu oceniane będzie nowatorstwo spojrzenia, dopasowanie techniki obróbki, konsekwencja oraz interpretacja tematu.

10) Prawa autorskie do fotografii: Uczestnik musi być jedynym autorem oraz właścicielem praw autorskich do prac zgłoszonych do Konkursu lub musi posiadać zgodę Autora na ich przetwarzanie i wykorzystanie. Jest to prawnym obowiązkiem leżącym po stronie Uczestnika, nie Organizatorów, aby spełnić wszelkie warunki własności, praw własności intelektualnej oraz aby posiadać prawa do reprodukcji tych prac. Zgłoszenia nie spełniające tych wymagań uznane zostaną za niespełniające warunków Konkursu i zdyskwalifikowane. W przypadku odkrycia tego faktu po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody, nagroda musi zostać zwrócona lub zrefundowana przez Uczestnika.

11) Prawa do reprodukcji oraz prawa autorskie: Organizatorzy nie roszczą sobie żadnych praw do praw autorskich względem fotografii. Te prawa są oraz będą, w każdym momencie, respektowane oraz pozostaną po stronie Autora. W przypadku reprodukcji prac przez Organizatorów Konkursu ich Autor zostanie wymieniony. Organizatorzy oraz Sponsorzy zabezpieczają sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji oraz prezentacji zgłoszonych do Konkursu fotografii we wszelkich mediach (na wszelkich polach eksploatacji), jednak jedynie w kontekście Konkursu oraz nagrody. Wybór nagrodzonych oraz wyróżnionych prac opublikowany zostanie przez Patronów Medialnych Konkursu oraz w mediach.

12) Formularz Zgłoszeniowy: Wszystkim zgłoszeniom musi towarzyszyć Formularz Zgłoszeniowy.

13) Ocena: Skład Jury wyznaczony został przez Organizatorów. Zwycięzcy zostaną wskazani przez Jury w zgodzie z regułami Konkursu. Decyzja jest ostateczną w kwestiach dotyczących Konkursu. Ocena zgłoszonych prac odbędzie się w okresie od 1 marca 2009 do 15 marca 2009. Protokół z posiedzenia Jury będzie jawny. Zdobywca 1 Nagrody zostanie jak najszybciej poinformowany o tym fakcie w oparciu o informacje zawarte w Formularzy Zgłoszeniowym. W ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania informacji o zwycięstwie w Konkursie Laureat powinien dostarczyć Organizatorom wszelkie materiały potrzebne do produkcji wystawy.

14) Zmiany: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany: wartości nagrody na takiej samej lub wyższej wysokości lub terminów trwania Konkursu na alternatywne, względem nieprzewidzianych okoliczności. Nagrody nie mogą być przenoszone, a żaden ekwiwalent finansowy nie zostanie zaoferowany.

15) Wystawa: Wystawa przewidziana jako 1 Nagroda w Konkursie zaprezentowana zostanie w Pauzie (Kraków, ul. Floriańska 18/3, www.pauza.pl) w 2009 roku. Dokładny termin wystawy uzależniony będzie od procesu produkcji wystawy oraz harmonogramu wystaw odbywających się w Pauzie. O dokładnym terminie wystawy poinformujemy na minimum 2 tygodnie przed startem wystawy. Zwycięzcy nagród odpowiadać będą za koszty własnej podróży oraz pobytu w Krakowie w czasie montażu oraz wernisażu wystawy. Oczekuje sie, że zwycięzcy pokryją również dodatkowe koszty (wyżywienie, ubezpieczenie, fundusze na własne wydatki).

16) Jakość zgłoszeń: W przypadku nie osiągnięcia przez zgłoszone prace wymaganego standardu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyznania nagród.

17) Zwycięzcy: Pełna lista Nagrodzonych opublikowana zostanie na oficjalnej stronie projektu www.wacomy.pl/konkurs do dnia 22 lutego 2009. Wszyscy zwycięzcy muszą zgodzić sie na opublikowanie informacji o ich sukcesie przez Organizatorów i Sponsorów. Warunkiem niezbędnym do przejęcia nagród będzie podpisanie Oświadczenie o przyjęciu nagrody.

18) Działania informacyjno-promocyjne: Wszyscy zwycięzcy wyrażają zgodę na uczestnictwo w działaniach informacyjno-promocyjnych po ogłoszeniu wyników Konkursu.

19) Prawa do Konkursu: Wszystkie prawa do Konkursu oraz zawartości strony (www.wacomy.pl/konkurs) (z wyłączeniem prac Uczestników) są chronione prawem autorskim oraz należą do Organizatora - Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza oraz Sponsora - Wacom/ Veracomp S.A..

20) Zasady: Informacje przedstawione w niniejszym zestawieniu zasad są poprawne, jednak Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza oraz Wacom / Veracomp S.A. rezerwują sobie prawo do ich zmiany bez podania przyczyn. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.wacomy.pl/konkurs przez cały czas trwania Konkursu. Obowiązkiem Uczestników jest zapoznanie się z nimi. Poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z zasadami oraz zobowiązują się do postępowania w zgodzie z nimi. Każde złamanie zasad przez Uczestnika skutkować będzie dyskwalifikacją. Jeżeli takowe nastąpi, jednak odkryte zostanie już po przyznaniu nagrody, Organizatorzy mają prawo zażądać zwrotu nagrody.

21) Podstawy prawne: Zasady Konkursu oraz związek Uczestników Konkursu z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza oraz Wacom/ Veracomp S.A. podlegają polskiemu prawu. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, w ostateczności - przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

22) Ochrona danych osobowych: Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 dane osobowe Uczestników przetwarzane będą jedynie dla potrzeb Konkursu z zachowaniem najwyższej staranności

Skopiuj link
Komentarze
Więcej w kategorii: Galerie
Nikon’s Small World 2021 - fotografia mikroskopowa kolejny raz zachwyca
Nikon’s Small World 2021 - fotografia mikroskopowa kolejny raz zachwyca
Lubicie fotografię makro? A gdyby tak pójść o krok dalej?. Oto zapierające dech w piersiach zdjęcia, wykonane przez zwycięzców 47. Edycji prestiżowego konkursu...
22
Głośny projekt wraca po 7 latach - "Postrzyżyny" w formie książki fotograficznej
Głośny projekt wraca po 7 latach - "Postrzyżyny" w formie książki fotograficznej
"Postrzyżyny" w nowej odsłonie. Michał Solarski i Tomasz Liboska wydają książkę fotograficzną zwieńczającą głośny projekt, którego pierwszą odsłonę mieliśmy okazję oglądać w 2014 roku. Wesprzyj...
22
Weather Photographer of the Year 2021 - potęga pogody na zdjęciach
Weather Photographer of the Year 2021 - potęga pogody na zdjęciach
Zjawiska pogodowe są często tłem fantastycznych zdjęć. W konkursie Royal Meteorogical Society wysuwane zostają na pierwszy plan. Tegoroczna shortlista konkursu Weather...
31
Powiązane artykuły