Regulamin Konkursu „Przetestuj monitor BenQ SW270C”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs „Przetestuj monitor BenQ SW270C”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest:

AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa,
REGON: 012089491,
NIP: 527020017,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035930, wydawca magazynu fotopolis.pl zamieszczonego na witrynie internetowej www.fotopolis.pl zwanego dalej “Organizator”.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany przez firmę LUMESCA Group Limited, dystrybutora monitorów Benq.

4. Nagrodą w konkursie jest :

  • w I etapie konkursu: możliwość bezpłatnego testowania monitora BenQ SW270C przez okres 7 dni przez 3 osoby,
  • w II etapie konkursu: publikacja opinii finalistów (3 wybranych osób),
  • w III etapie konkursu: możliwość wygrania przez jednego finalistę, monitora BenQ SW240 II.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących.

2.Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.

III. ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania i przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.11.2020 i trwa do maksymalnie do 25.01.2021. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się wg następującego harmonogramu:

a. ogłoszenie laureatów I etapu konkursu - najpóźniej do 07.12.2020
b. publikacja opinii 3 finalistów (II etap konkursu) - najpóźniej do 20.01.2021
c. ogłoszenie laureata III etapu konkursu - najpóźniej do 25.01.2021

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w I etapie Konkursu, osoba spełniająca wymogi określone w części II niniejszego Regulaminu musi:

I. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na: https://www.fotopolis.pl/przetestuj-benQ-sw270c
II.podać wyjaśnienie dlaczego zamierza przetestować monitor

2. Osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 1 drugiej części niniejszego Regulaminu po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1 powyżej staje się Uczestnikiem I etapu Konkursu.

3. W II etapie Konkursu mogą wziąć udział finaliści I etapu konkursu, pod warunkiem dostarczenia rzetelnej opinii i materiału zdjęciowego (zgodnego z wytycznymi przysłanymi przez redakcję Fotopolis) w terminie wskazanym przez Organizatora (nie później niż 7 dni od dnia otrzymania sprzętu) wraz ze zgodą na ich wykorzystanie do celów promocyjnych w związku z Konkursem, na wskazanych przez Organizatora stronach internetowych.

4. Osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 3 drugiej części niniejszego Regulaminu po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1 powyżej, staje się Uczestnikiem II etapu Konkursu.

3. Rozstrzygnięcie konkursu

1. I etap:

a. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników zgodnie z Punktem 2 powyżej, Jury w którego skład wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze 3 (trzy) najciekawsze uzasadnienia. Obrady jury są tajne. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania odwołań od decyzji Jury w przeciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Zażalenia powinny być wysłane na adres Organizatora.

2. II etap

a. Opinie Uczestników Konkursu będą publikowane na stronie www.fotopolis.pl
b. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania testu przesłanego przez uczestnika, jeśli materiał zostanie uznany za niestosowny lub niemerytoryczny. Każdy tekst przed publikacją ma prawo zostać poddany korekcie językowej oraz merytorycznej.

3. III etap

a. Spośród autorów 3 opinii i zdjęć, Jury wybierze najlepszą i przyzna jego autorowi nagrodę główną - BenQ SW240 o wartości 1900 PLN. Obrady jury są tajne. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania odwołań od decyzji Jury w przeciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Zażalenia powinny być wysłane na adres Organizatora.

4. Deklaracje

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przekazany do testów monitor, zobowiązuje się do:

a. podania prawdziwych danych osobowych
b. sumiennego zapoznania się z instrukcją obsługi
c. do dostarczenia materiału redakcyjnego, składającego się z tekstu i zdjęć, przy czym Uczestnik konkursu zobowiązuje się do dostarczenia zdjęć wolnych od wad prawnych w szczególności fotografii wolnych od roszczeń związanych z wykorzystaniem wizerunku osób,

3. Uczestnik jest odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie a także brak zwrotu w terminie wypożyczonego sprzętu. Monitor wraz z materiałem redakcyjnym zostanie zwrócony przez Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia uczestnikowi. W przypadku opóźnienia w oddaniu sprzętu lub opóźnienia w dostarczeniu materiału redakcyjnego, przekraczającego 3 dni robocze, Uczestnik zostanie obciążony kosztami wypożyczenia sprzętu w wysokości 500 zł netto.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres redakcji Organizatora: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania odwołań w przedmiocie reklamacji w przeciągu 3 dni od daty ogłoszenia decyzji, która zostanie przekazana listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zażalenia powinny być wysłane na adres Organizatora. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 3. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie [www.fotopolis.pl]